Palulusia, teksty z sierpnia 2013 roku

6 tekstów z sier­pnia 2013 ro­ku – auto­rem jest Pa­lulu­sia.

Zam­knięta w kwad­ra­towym po­mie­szcze­niu, obi­jając się o ściany...
Od­bi­jam się między rzeczy­wis­tością, prawdą, marze­niami i egoizmem...
Mo­je czte­ry ściany...*

*Każdy ma swo­je własne... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 30 sierpnia 2013, 18:01

Cza­sem biz­nes wychodzi drożej niż przewidywaliśmy...
Pochłania więcej niż pieniądze...

*Uczu­ciowy biznes 

myśl
zebrała 6 fiszek • 28 sierpnia 2013, 10:18

Nig­dy nie po­win­niśmy żałować de­cyz­ji podjętych ser­cem, na­wet jeśli okażą się złe...
W końcu nig­dy nie wiado­mo, o ile gor­sze byłyby te podjęte przez rozum... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 18 sierpnia 2013, 09:04

Już nie stoję w ko­lej­ce po miłość i nie wrócę do tej ko­lej­ki - nie przyj­mują reklamacji... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 sierpnia 2013, 11:44

Skąd mogłam wie­dzieć, że diabeł pod­su­wa mi ko­goś ta­kiego jak on? Ko­goś kto wygląda jak anioł kiedy się do mnie uśmiecha... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 sierpnia 2013, 12:02

Wy­suwam szuf­ladę "uczu­cia" i szu­kam i szu­kam i szukam...
Podzielo­ne na ka­tego­rie po­zytyw­ne i negatywne...
Szu­kam i szukam...
Ne­gatyw­ne zgadza się...
Po­zytyw­ne... - gdzie są?
Nie ma?
Szu­kam po in­nych szuf­la­dach i szukam...
Błądzę i gu­bię się...
Nie mogły zniknąć...
Znalazłam...
Szuf­la­da - bezużyteczne...


*Powrót po 2 la­tach :) 

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 sierpnia 2013, 15:40

Palulusia

Pytasz czemy tańczę? To tak jakbyś pytał dlaczego oddycham...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Palulusia

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność