Palulusia

64 teksty – auto­rem jest Pa­lulu­sia.

Wyj­rzała przez ok­no. Stał tam. Wpuściła go do blo­ku a po­tem do mie­szka­nia. Wszys­tkie ok­na były zasłonięte i gdy­by nie mała lam­pka, od której biło światło, tworząc półmrok można było po­myśleć, że [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 stycznia 2014, 22:33

Tak da­leko była od dos­ko­nałości i tak blis­ko szczęścia... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 października 2013, 08:58

Jecha­liśmy tą samą drogą choć in­ny­mi pa­sami i z różną prędkością... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 5 października 2013, 10:30

Może za­miast od­po­wiadać na py­tanie "ja­kiego par­tne­ra szu­kasz?" za­daj py­tanie "ja­kie par­tner­stwo chcę współtworzyć?"...
I wte­dy przes­tać pod­chodzić do te­go egoistycznie... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 września 2013, 17:54

Oglądając "ich" bajkę przed ocza­mi po­jawiły się wszys­tkie wspom­nienia z tam­tych chwil, przy­pom­niała so­bie mo­ment, w którym ją po­całował. Czy to oz­nacza, że do końca życia nie mogła oglądać już filmów, które [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 września 2013, 15:09

Upoj­na noc i dwo­je ciał, które siebie pragną - właśnie te­go bra­kowało w jej życiu. Gdy ra­no wstała uświado­miła so­bie to paląc pa­piero­sa i ro­biąc kawę. Słońce zer­kało na jej twarz i [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 września 2013, 12:56

Szła uli­cami te­go cho­ler­nie brud­ne­go mias­ta, za nią podążał cień jej myśli. W za­kamar­kach czaiły się złow­ro­gie twarze słabości, za zakrętem tkwił strach o jut­ro. Mi­mo tych prze­ciw­ności szła da­lej ze wzrokiem [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 września 2013, 15:01

Więził mnie w niewo­li uczuć i sku­piając się na tym nie zauważył jak pętla pożąda­nia zaczęła się za­cis­kać na je­go szyi... Gdy tyl­ko zaczął się du­sić uciekłam bez skru­pułów, zos­ta­wiając go na pewną śmierć... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 21 września 2013, 11:38

Była dla niego po­marańczo­wym światłem, nig­dy nie wie­działa czy prze­jedzie czy stanie...
Była tyl­ko po­marańczo­wym światłem na drodze je­go życia... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 września 2013, 07:11

Wstając ra­no nakładała tonę pud­ru, który no­siła cały dzień. Wraz z pow­ro­tami do do­mu ściągała go i tyl­ko ona była w sta­nie się wte­dy roz­poznać, choć nie zaw­sze. Cza­sem nie roz­pozna­wała się w lustrze.

*tra­gedia czy komedia? 

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 września 2013, 09:35

Palulusia

Pytasz czemy tańczę? To tak jakbyś pytał dlaczego oddycham...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Palulusia

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność