Palulusia, teksty z kwietnia 2010 roku

9 tekstów z kwiet­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest Pa­lulu­sia.

Prze­de wszys­tkim zaw­sze będę Twoim przy­jacielem. Po­tem bra­tem. A na końcu może i kimś więcej. Ale zaw­sze będę, dopóki miej­sca dla mnie star­czy w twym sercu. 

myśl
zebrała 99 fiszek • 21 kwietnia 2010, 08:03

Gdy­byś od­szedł... Co by było? Nie byłoby ani bólu, ani cier­pienia, ani roz­cza­rowań. Zos­tałoby tyl­ko pus­te spoj­rze­nie, prze­nikające drzwi pus­te­go do­mu i bez­gra­niczne prag­nienie śmier­ci, by w ciągu tej jed­nej chwi­li wszys­tko skończyło się na zawsze. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 19 kwietnia 2010, 16:33

Mam taką za­sadę, aby nie mówić praw­dy, chy­ba, że jest os­tatnią deską ra­tun­ku lub brzmi tak niep­rawdo­podob­nie, że i tak nikt by nie uwierzył. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 18 kwietnia 2010, 20:39

Sięgając do naj­droższych wspom­nień, czuję ból. Nie chcę przeżyć te­go sa­mego jeszcze raz, ale i tak cierpię. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 17 kwietnia 2010, 19:38

W głębi każde­go spoj­rze­nia czai się ciem­ność. I nie ma łez tak przezroczystych. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 15 kwietnia 2010, 19:09

Wiedziałeś

widzę jeszcze je­den uśmiech
i głębsze pokłady zdrady
w twoich
lo­dowa­to da­lekich oczach

jak po­wiet­rze złapać cie próbuje
i przy­tulić mocno
nig­dy więcej nie wypuścić
trwać tak po ko­niec wieczności

obiecuj
na swój nic nie war­ty honor
i po­tar­ga­ny płaszcz
wie­czną miłość
lo­jal­ność w której będziesz bo­leśnie trwać

ochładzaj dalej
moją czuj­ność słod­ki­mi pocałuneczkami
szep­tem obiet­nic do ucha

proszę

noc całą zwódź mnie da­lej swy­mi kłamstwami 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 13 kwietnia 2010, 21:33

Ty idiot­ko, myślałaś, że będziesz go miała tyl­ko dla siebie? Myślisz, że on tyl­ko Ciebie pot­rze­buje? Po­myślałaś, że tyl­ko Ty mu wys­tar­czysz? Rzu­ciłaś dla niego wszys­tko, ale on dla Ciebie te­go nie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 70 fiszek • 11 kwietnia 2010, 14:57

Dlacze­go to bo­li... Za­pytasz pew­ni co? Ja od­po­wiem wszys­tko... roz­sta­nie, miłość, sa­mot­ność,lęk, tęskno­ta... wszystko. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 7 kwietnia 2010, 19:07

Będąc przy To­bie, odzys­kałam wol­ność, a prze­cież nig­dy jej nie ut­ra­ciłam. Zaw­sze, byłam wol­na. Nikt, nie odeb­rał mi nig­dy wol­ności. Dlacze­go czuję, że zys­kałam tak wiele? 

myśl
zebrała 14 fiszek • 5 kwietnia 2010, 15:09

Palulusia

Pytasz czemy tańczę? To tak jakbyś pytał dlaczego oddycham...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Palulusia

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność