Palulusia, strona 2

64 teksty – auto­rem jest Pa­lulu­sia.

Kiedy masz in­spi­rującą myśl to jej zaufaj i wy­korzys­taj, nie pozwól jej się zmarnować. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 16 września 2013, 12:46

Nie sku­piaj­my swoich myśli na tym cze­go nie chce­my, co nam przeszkadza, a skieruj­my je w stronę te­go, cze­go prag­niemy - zmieniając nas­ta­wienie, zmieniamy świat wokół siebie i żyje się łat­wiej, czyż nie? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 15 września 2013, 11:32

Pod­porządko­wała świat real­ny pod wyima­gino­wany i zna­lazła się w pułap­ce swo­jego umysłu. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 września 2013, 20:15

Naj­większa zbrod­nia prze­ciw­ko na­turze to po­kole­nie ko­biet które są wred­ne bo tyl­ko tak mogą po­kazać że są silne. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 10 września 2013, 18:19

Mężczyz­na nig­dy nie po­kocha ko­biety dru­gi raz, będzie spra­wiał tyl­ko ta­kie wrażenie aby za­ciągnąć ją do łóżka... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 9 września 2013, 09:46

Gdy ja ciebie wołałam, wte­dy przybyłeś...
Kiedy Ty mnie wołałeś, to ja wte­dy skłamałam... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 września 2013, 14:14

Kiedy prze­bijesz się przez mgłę, która otacza two­je życie zaczniesz dos­trze­gać wiele ważnych rzeczy...
Nieko­nie­cznie dobrych... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 2 września 2013, 12:49

Zro­biłam za­rys swo­jego bólu, swoich smutków i radości...
Z dnia na dzień szkic ten wygląda co­raz gorzej, a zdo­bi moją ścianę... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 1 września 2013, 18:59

Zam­knięta w kwad­ra­towym po­mie­szcze­niu, obi­jając się o ściany...
Od­bi­jam się między rzeczy­wis­tością, prawdą, marze­niami i egoizmem...
Mo­je czte­ry ściany...*

*Każdy ma swo­je własne... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 30 sierpnia 2013, 18:01

Cza­sem biz­nes wychodzi drożej niż przewidywaliśmy...
Pochłania więcej niż pieniądze...

*Uczu­ciowy biznes 

myśl
zebrała 6 fiszek • 28 sierpnia 2013, 10:18

Palulusia

Pytasz czemy tańczę? To tak jakbyś pytał dlaczego oddycham...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Palulusia

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność